Jesteś tutaj: HomeAktualnościEliminacje Okręgowe OWoŻiŻ

Matura międzynarodowa w II LO

Zapraszamy do jedynej w Kaliszu (i w południowej Wielkopolsce) klasy z maturą międzynarodową (IB)!

Przyjdź na Drzwi Otwarte, odwiedź sekretariat szkoły, dowiedz się więcej - WARTO! :-)

 TriWorldSchool2Colourmed

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU
School 049645
INFORMACJE DOTYCZĄCE MIĘDZYNARODOWEJ MATURY

 

Stworzenie ponadnarodowego systemu egzaminu dojrzałości pozwala młodym ludziom uzyskać wiedzę na takich samych zasadach w każdym kraju, a tym samym spełniać wymagania egzaminacyjne, respektowane w międzynarodowym środowisku.


Podstawą międzynarodowej matury są obiektywne warunki weryfikacji egzaminu. Matury sprawdzane są zewnętrznie, anonimowo i według jednakowych kryteriów. Każda osoba podchodząca do matury międzynarodowej będzie oceniana w ten sam sposób na całym świecie. Dla uczelni taka forma weryfikacji wiedzy stanowi gwarancję rzeczywistego poziomu edukacji kandydata. Możliwość obiektywnego porównania z maturzystami z innych krajów jest nieocenioną zaletą tego systemu.

Program International Baccalaureate Diploma pozwala uczniom uzyskać prestiżowy dyplom uznawany na całym świecie. Dyplom matury międzynarodowej jest rozpoznawalny przez jednostki szkolnictwa wyższego na całym świecie. Jest świadectwem uzyskania przez daną osobę określonego zasobu wiedzy, ponieważ matura międzynarodowa opiera się na ściśle określonym, jednakowym programie kształcenia.

Podstawowe cele matury międzynarodowej pozwalają uczniom na:
• uczestnictwo w wymagającym, szerokim i ujednoliconym programie nauczania
• rozwój krytycznego myślenia również w odniesieniu do siebie samych
• rozwijanie kompetencji poszukiwania informacji
• rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się
• rozwijanie międzykulturowego zrozumienia
• uzyskanie rozpoznawalnego w świecie dyplomu

Program matury międzynarodowej:

Dwuletni program matury międzynarodowej opiera się na sześciu różnych dziedzinach tematycznych, spośród których uczeń wybiera interesujące go przedmioty. W ramach programu uczeń realizuje ponadto obowiązkowo trzy komponenty programu:
 Praca dyplomowa - studium analityczne dotyczące dowolnie wybranego przez ucznia przedmiotu
 TOK - teoria wiedzy – nauka krytycznego myślenia, wiedza o procesie poznawczym, determinujących go czynnikach oraz metodach i narzędziach poznania właściwych dla poszczególnych dyscyplin
 CAS - kreatywność, rozwój fizyczny, wolontariat – program obejmujący wszystkie formy działania, służące samodoskonaleniu się ucznia oraz umożliwiające mu współuczestniczenie w różnych działaniach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.
Przystępując do programu uczeń wybiera po jednym przedmiocie z sześciu grup dodatkowo określając poziom ich trudności: rozszerzony lub podstawowy (HL – poziom rozszerzony; SL – poziom podstawowy). Każdy uczeń zobowiązany jest do wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym (HL) oraz trzech przedmiotów na poziomie podstawowym (SL).

Grupa 1: Literatura a języku ojczystym – nauka dotycząca literatury, napisanej w ojczystym języku ucznia, a także obejmująca wybór literatury światowej. Realizacja programu w ramach pierwszej grupy wykształca u uczniów umiejętności: własnej oceny poznanych dzieł literackich, krytyki literackiej, właściwego formułowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej. Uczniowie uzyskają ogląd literatury światowej, a także wiedzę o dziedzictwie literackim ich macierzystego języka.

Grupa 2: Język obcy (drugi język) – celem jest zachęcenie młodych ludzi do rozumienia innej kultury poprzez naukę języka. W nauce języka nowożytnego kładziony jest akcent na nabywanie coraz większych kompetencji językowych oraz umiejętność użycia języka w różnych sytuacjach oraz dla różnych celów.

Grupa 3: Człowiek i społeczeństwo. Celem jest rozwijanie u uczniów zdolności rozróżniania, analizowania oraz oceniania teorii i koncepcji odnoszących się do natury jednostek oraz społeczeństw, a także ich aktywności.

Grupa 4: Nauki ścisłe. Każda z dziedzin powinna wyposażyć ucznia w teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod i technik naukowych. Stosując w praktyce metody naukowe uczniowie będą rozwijać zdolności analizowania, oceny oraz syntezy naukowych informacji.

Grupa 5: Matematyka i informatyka. Wybierając informatykę uczniowie są zobligowani również do wyboru matematyki. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat koncepcji i zasad matematycznych, rozwijają zdolność logicznego myślenia, a także poznają systemy informatyczne.

Grupa 6: Sztuka. Wybór przedmiotów z szóstej grupy nie jest obowiązkowy.

Przedmioty do wyboru w II LO


 Grupa 1 – literatura polska i światowa w języku polskim ( SL i HL)
 Grupa 2 - drugi język (język angielski – kontynuacja SL lub HL; język hiszpański – od podstaw- SL)
 Grupa 3 - historia, geografia, zarządzanie biznesem, ITGS (Technologia informacyjna w świecie globalnym) wszystkie przedmioty SL lub HL
 Grupa 4 - biologia, chemia, fizyka (wszystkie przedmioty SL lub HL)
 Grupa 5 - matematyka SL, matematyka HL, wiedza o matematyce (SL)
 Grupa 6 - teatr; jeśli uczeń nie wybiera teatru, wówczas może zamiast teatru wybrać dowolny przedmiot z grup 2-4


Zajęcia z przedmiotu literatura światowa odbywają się tylko w języku polskim, zajęcia z innych przedmiotów (oprócz hiszpańskiego) odbywają się tylko w języku angielskim.

Matura międzynarodowa oceniana jest w punktach. Kandydat zdaje wszystkie wybrane przez siebie przedmioty, realizowane w programie matury. Przedmioty zdawane są na tym samym poziomie, który został wybrany przez ucznia przy wyborze przedmiotów.
Egzaminy z poszczególnych przedmiotów są takie same dla wszystkich osób zdających egzamin na całym świecie. Egzaminy sprawdzane są zewnętrznie, przez egzaminatorów
z różnych krajów. Prace oceniane są w skali od 1 do 7 punktów.


Warunkiem zdania matury jest uzyskanie co najmniej 24 punktów oraz zaliczenie trzech obowiązkowych komponentów tzn.: Praca maturalna, TOK i CAS. Za pracę maturalną oraz kurs TOK można zdobyć do 3 punktów.
Z całości można maksymalnie uzyskać 45 punktów. By otrzymać świadectwo maturalne IB należy uzyskać co najmniej 24 punkty. W zależności od zdobytej liczby punktów, uzyskuje się ocenę końcową.

 

 

 

Go to top