Matura międzynarodowa

 • Print
Nie zwlekaj! Przyłącz się do najlepszych!             

English

London English

Od kilku lat w naszej szkole istnieją klasy z maturą międzynarodową. Uczniowie klas IB wszechstronnie się rozwijają. 

 • mają większe szanse dostania się na prestiżowe kierunki studiów w kraju i za granicą,
 • zdobywają szeroką wiedzę akademicką i kształcą umiejętności praktyczne,
 • uczą się tolerancji i otwartości na różne poglądy oraz innych ludzi,
 • uczą się w języku angielskim,
 • zyskują nowych szanse, perspektywy i możliwości.

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate Diploma Programme) – to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, realizowany w całości w języku angielskim i zakończony egzaminem maturalnym.

Program International Baccalaureate Diploma pozwala uczniom uzyskać prestiżowy dyplom rozpoznawalny i uznawany przez jednostki szkolnictwa wyższego na całym świecie. 

Podstawowe cele matury międzynarodowej pozwalają uczniom na:

 • uczestnictwo w wymagającym, szerokim i ujednoliconym programie nauczania
 • rozwój krytycznego myślenia również w odniesieniu do siebie samych
 • rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się
 • rozwijanie międzykulturowego zrozumienia
 • uzyskanie rozpoznawalnego w świecie dyplomu

Program matury międzynarodowej:

Dwuletni program matury międzynarodowej opiera się na sześciu różnych dziedzinach tematycznych, spośród których uczeń wybiera interesujące go przedmioty. W ramach programu uczeń realizuje ponadto trzy obowiązkowe komponenty programu:

 • Extended Essay (Praca maturalna) - praca badawcza dotycząca dowolnie wybranego przedmiotu,
 • Theory of Knowledge (Teoria Wiedzy) – nauka krytycznego myślenia, wiedza o procesie poznawczym, determinujących go czynnikach oraz metodach i narzędziach zdobywania wiedzy w róznych dziedzinach nauki, 
 • CAS - kreatywność, rozwój fizyczny, wolontariat – program obejmujący wszystkie formy działania służące samodoskonaleniu się ucznia oraz umożliwiające mu uczestnictwo w różnych działaniach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Przystępując do programu uczeń wybiera po jednym przedmiocie z sześciu grup określając poziom ich trudności: rozszerzony (HL) lub podstawowy (SL). Każdy uczeń zobowiązany jest do wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz trzech przedmiotów na poziomie podstawowym.

Grupa 1: Literatura w języku ojczystym – nauka dotycząca literatury napisanej w ojczystym języku ucznia, a także obejmująca wybór literatury światowej. Realizacja programu w ramach pierwszej grupy wykształca u uczniów umiejętność własnej oceny poznanych dzieł literackich, krytyki literackiej oraz właściwego formułowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej. Uczniowie analizują wybrane utwory literatury światowej oraz polskiej.

Grupa 2: Język obcy – celem jest zachęcenie uczniów do rozumienia innej kultury poprzez naukę języka. W nauce języka nowożytnego kładziony jest akcent na nabywanie coraz większych kompetencji językowych oraz umiejętność użycia języka w różnych sytuacjach oraz dla różnych celów.  

Grupa 3: Nauki społeczne. Celem jest rozwijanie u uczniów zdolności rozróżniania, analizowania oraz oceniania teorii i koncepcji odnoszących się do natury jednostek oraz społeczeństw, a także ich aktywności.

Grupa 4: Nauki eksperymantalne. Każda z dziedzin powinna wyposażyć ucznia w teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod i technik naukowych. Stosując w praktyce metody naukowe uczniowie będą rozwijać zdolności analizowania, oceny oraz syntezy naukowych informacji.

Grupa 5: Nauki matematyczne. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat koncepcji i zasad matematycznych, rozwijają zdolność logicznego myślenia, a także poznają systemy informatyczne.

Grupa 6: Sztuka. Wybór przedmiotów z szóstej grupy nie jest obowiązkowy.  

Przedmioty do wyboru w II LO (oferta na rok szkolny 2021/2022

 • Grupa 1    Polish A:Literature
 • Grupa 2    English B, Spanish ab initio
 • Grupa 3    Business Management, Geography, History
 • Grupa 4    Biology, Chemistry, Physics, Environmental Systems and Societies (ESS)
 • Grupa 5    Mathematics: Analysis and Approaches LUB Applications and Interpretation (HL/ SL)     
 • Grupa 6    Theatre (lub dowolny przedmiot z grup 2-4). 

Zajęcia z przedmiotu Polish A Literature odbywają się w języku polskim, natomiast zajęcia z innych przedmiotów (oprócz języka hiszpańskiego) odbywają się tylko w języku angielskim.

Uwaga! Utworzenie grup z niektórych przedmiotów, może być uzależnione od liczby chętnych.

English