Matura międzynarodowa

 • Print
Nie zwlekaj ! Przyłącz się do najlepszych !

English

Od kilku lat w naszej szkole istnieja klasy z maturą międzynarodowa. Dla ucznia z takiej klasy pojawiają się nowe możliwości, jak:

London English

 • Większe szanse dostania się na studia poza granicami Polski;
 • Z wielu przedmiotów zdobycia szerszej wiedzy i lepszych umiejętności;
 • wykształcenia w sobie samym postawy tolerancji i otwartości na różne poglądy i innych ludzi;
 • ciągłej komunikacji w języku angielskim, gdyż wszystkie zajęcia odbywają się w tym języku;
 • stworzenia nowych szans, perspektyw i możliwości.

Matura międzynarodowa (International Baccalaureate Diploma Programme) – to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego, realizowany w całości w języku angielskim i zakończony egzaminem maturalnym.

Program International Baccalaureate Diploma pozwala uczniom  uzyskać prestiżowy dyplom uznawany na całym świecie. Dyplom matury międzynarodowej jest rozpoznawalny przez jednostki szkolnictwa wyższego na całym świecie. Jest świadectwem uzyskania przez daną osobę określonego zasobu wiedzy, ponieważ matura międzynarodowa opiera się na ściśle określonym, jednakowym programie kształcenia.

Podstawowe cele matury międzynarodowej pozwalają uczniom na:

 • uczestnictwo w wymagającym, szerokim i ujednoliconym programie nauczania
 • rozwój krytycznego myślenia również w odniesieniu do siebie samych
 • rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się
 • rozwijanie międzykulturowego zrozumienia
 • uzyskanie rozpoznawalnego w świecie dyplomu

Program matury międzynarodowej:

Dwuletni program matury międzynarodowej opiera się na sześciu różnych dziedzinach tematycznych, spośród których uczeń wybiera interesujące go przedmioty. W ramach programu uczeń realizuje ponadto obowiązkowo trzy komponenty programu:

 • EE - Praca maturalna - studium analityczne dotyczące dowolnie wybranego przez ucznia przedmiotu
 • TOK - teoria wiedzy – nauka krytycznego myślenia, wiedza o procesie poznawczym, determinujących go czynnikach oraz metodach i narzędziach poznania właściwych dla poszczególnych dyscyplin
 • CAS - kreatywność, rozwój fizyczny, wolontariat – program obejmujący wszystkie formy działania, służące samodoskonaleniu się ucznia oraz umożliwiające mu współuczestniczenie w różnych działaniach na rzecz ludzi potrzebujących pomocy.

Przystępując do programu uczeń wybiera po jednym przedmiocie z sześciu grup dodatkowo określając poziom ich trudności: rozszerzony( HL) lub podstawowy (SL ). Każdy uczeń zobowiązany jest do wyboru trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz trzech przedmiotów na poziomie podstawowym.

Grupa 1: Literatura a języku ojczystym – nauka dotycząca literatury, napisanej w ojczystym języku ucznia, a także obejmująca wybór literatury światowej. Realizacja programu w ramach pierwszej grupy wykształca u uczniów następujące umiejętności: własnej oceny poznanych dzieł literackich, krytyki literackiej, właściwego formułowania wypowiedzi w formie pisemnej i ustnej. Uczniowie uczą się wybranych utworów literatury światowej oraz polskiej.

Grupa 2: Język obcy (drugi język) – celem jest zachęcenie uczniów do rozumienia innej kultury poprzez naukę języka. W nauce języka nowożytnego kładziony jest akcent na nabywanie coraz większych kompetencji językowych oraz umiejętność użycia języka w różnych sytuacjach oraz dla różnych celów. 

 

Grupa 3: Człowiek i społeczeństwo. Celem jest rozwijanie u uczniów zdolności rozróżniania, analizowania oraz oceniania teorii i koncepcji odnoszących się do natury jednostek oraz społeczeństw, a także ich aktywności.

Grupa 4: Nauki ścisłe. Każda z dziedzin powinna wyposażyć ucznia w teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod i technik naukowych. Stosując w praktyce metody naukowe uczniowie będą rozwijać zdolności analizowania, oceny oraz syntezy naukowych informacji.

Grupa 5: Nauki matematyczne. W ramach zajęć uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat koncepcji i zasad matematycznych, rozwijają zdolność logicznego myślenia, a także poznają systemy informatyczne.

Grupa 6: Sztuka. Wybór przedmiotów z szóstej grupy nie jest obowiązkowy.  

 

Przedmioty do wyboru w II LO

 • Grupa 1 – Polish A:Literature
 • Grupa 2 – English B, Spanish ab initio
 • Grupa 3 – Business Management, Geography, History, ITGS
 • Grupa 4 - Biology, Chemistry, Physics, Computer Science
 • Grupa 5 - Mathematics SL, Mathematics HL, Mathematical Studies SL
 • Grupa 6 – Theatre

 Jeśli uczeń nie wybiera teatru, wówczas może zamiast teatru wybrać  dowolny przedmiot z grup 2-4.

Zajęcia z przedmiotu literatura światowa odbywają się w języku polskim, natomiast zajęcia z innych przedmiotów odbywają się tylko w języku angielskim.