Jesteś tutaj: HomeGaleriaZdrowy Kalisz

Szkolne stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W przypadku uczniów zamieszkałych na terenie M. Kalisz, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w administracji szkoły do której uczęszcza uczeń.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2. pełnoletniego ucznia

Kryterium dochodowe obowiązujące tj. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto na osobę.

W związku z powyższym prosimy o gromadzenie faktur za zakupy związane z procesem edukacji zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych .

Katalog wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium socjalnego

1. Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym: podręczniki, ćwiczenia, książki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, artykuły piśmiennicze, piórniki, tornistry i inne przybory niezbędne na zajęcia szkolne

2. Zakup zestawu komputerowego, laptopa, części do komputera, peryferii komputerowych, oprogramowania, multimedialnych programów edukacyjnych, publikacji o charakterze edukacyjnym na nośnikach elektronicznych

3. Zakup drukarek, tuszy i papieru do drukarek

4. Pokrycie abonamentu internetowego

5. Zakup artykułów mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np. zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych, biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej.

6. Zaopatrzenie w strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe, koszulki, getry, skarpety, dres, obuwie sportowe), na zajęcia na basenie (strój kąpielowy, kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki na basen, ręcznik) oraz obuwie zmienne wymagane przez szkołę.

7. Strój galowy ustalony przez szkołę, strój związany ze specyfiką klasy (np.: mundur, fartuch, czepek, obuwie) - wydatki potwierdzone przez szkołę

8. Inne artykuły, instrumenty i przybory niezbędne do nauki, nauki zawodu wynikające ze specyfiki kierunku kształcenia - potwierdzone przez szkołę,

9. Płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym; czesne za naukę w szkole, korepetycje, nauka języków obcych, kursy informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych, na basenie, opłaty za naukę tańca, naukę gry na instrumentach muzycznych, wpłaty na wycieczki szkolne i tematyczne (np. kino, teatr, muzeum i inne), opłaty za „zieloną szkołę (wszystkie wydatki potwierdzone przez szkołę, klub, odpowiednią instytucję)

10. Częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół (bilet miesięczny) pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

11. Inne wydatki wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.

Faktury muszą być wystawione na wnioskodawcę, dotyczyć zakupów dokonywanych od 1 lipca 2017 r. i być przedstawione w oryginale. Wysokość stypendium w skali roku szkolnego wypłacone będzie w II transzach).

Wszystkie wydatki do szkolnego stypendium socjalnego na dany rok szkolny obejmują okres

od 01 lipca do 30 czerwca odpowiednio do danego roku szkolnego.

Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. Ważne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Zakupów należy dokonywać w racjonalnej wielkości wynikającej z potrzeb edukacyjnych ucznia.

Zakupy dokonane w nadmiernej ilości nie będą uwzględniane.

Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np.: kurtki, ubiór dzienny, bielizna, buty sezonowe, czapki, rękawiczki itp), ponieważ udzielanie pomocy w tym zakresie należy do zadań należących do pomocy społecznej.

Decyzje przyznające szkolne stypendium socjalne wydawane będą w dwóch terminach.

I. do 31 grudnia danego roku szkolnego

II. do końca danego roku szkolnego

Faktury, rachunki itp. należy składać do szkoły:

q w I sem. roku szkolnego – do 31 października

q w II sem. roku szkolnego – do 30 kwietnia (brakujące faktury wystawione po 30 kwietnia należy przedłożyć w Wydziale Edukacji)

W I semestrze można złożyć faktury i rachunki na pełną kwotę stypendium socjalnego, gdyż wydatki te będą zakwalifikowane do wypłaty drugiej transzy stypendium.

Rodzic nie musi dzielić wydatków na poszczególne dzieci, dla których złożył wniosek o stypendium i może złożyć wszystkie faktury obejmujące kilkoro dzieci w jednej, wybranej przez siebie szkole (chyba, że faktura wymaga potwierdzenia zasadności wydatku przez szkołę, do której dany uczeń uczęszcza).

Z pytaniami zapraszam do administracji szkoły.

Z poważaniem

Ewelina Hylewska

Go to top