Jesteś tutaj: HomeRekrutacjaInformacjeRekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI 

DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KALISZU
ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego oraz Zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017, Rada Pedagogiczna II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu uchwaliła szczegółowe zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017, zamieszczone w Statucie II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

 

1. Każdy gimnazjalista ma prawo złożyć dokumenty do trzech różnych szkół ponadgimnazjalnych.
2. Uczeń zainteresowany przyjęciem do więcej niż jednego oddziału w II Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu, wskazuje we wniosku kolejno interesujące go oddziały.
3. Uczeń, wybierając oddział, dokonuje również wyboru języków obcych.
4. Bierze się pod uwagę sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów , wyników egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięć kandydatów odnotowanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

I. Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
1) Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego
b) historii i wiedzy o społeczeństwie
c) matematyki
d) przedmiotów przyrodniczych
- mnoży się przez 0,2

2) Wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2

II . Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów
1. Przeliczanie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych ustalonych jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału wyrażone w stopniu:
celującym – po 20 pkt
bardzo dobrym – po 16 pkt
dobrym – po 12 pkt
dostatecznym – po 8 pkt
dopuszczającym – po 2 pkt

lp. przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punkty punktacja łącznie
1. liczbowo określona ocena z języka polskiego max 20 punktów Max 80 punktów
2. liczbowo określona ocena z pierwszego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (z wyłączeniem języka polskiego)

(z wyłączeniem języka polskiego) max 20punktów
3. liczbowo określona ocena z drugiego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
(z wyłączeniem języka polskiego) max 20 punktów
4. liczbowo określona ocena z trzeciego przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną
(z wyłączeniem języka polskiego) max 20 punktów

III. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów

IV. 1.Sposób przeliczania na punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

1) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
b) tytułu laureata konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego i interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
2) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
3) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
e) tytułu laureata konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
f) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty
4) Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32 ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty
5) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt

IV.2 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie
osiągnięcia wynosi 13 punktów.

IV.3 Wykaz zawodów wiedzy, sportowych i artystycznych, ustalony przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględniany w postępowaniu
rekrutacyjnym jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

V. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – przyznaje się 2 punkty.

VI. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.,44 zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy stosuje się zasady zgodnie z paragrafem 10,18 i 19 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r.

VII. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 są przyjmowani w pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki, o których mowa w art. 20e ust.2 i art.20f ust.

VIII. W zależności od wybranej klasy Szkolna Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę oceny z języka polskiego, trzech przedmiotów obowiązkowych z poniższych ogólnokształcących.
Klasa Język polski I przedmiot II przedmiot III przedmiot
I A 1 Język polski Historia WOS Geografia
I A 2 Język polski Historia WOS Geografia
I C 1 Język polski Biologia Chemia Matematyka
I C 2 Język polski Biologia Chemia Matematyka
I D z grupami:
• przygotowującą do matury międzynarodowej
• dwujęzyczną

Język polski Język angielski Matematyka Biologia
• dodatkowo egzamin pisemny z języka angielskiego 

I E Język polski Matematyka Fizyka Informatyka
I F Język polski Biologia Geografia Matematyka
I G Język polski Matematyka Geografia WOS

IX.1. Ustala się terminarz rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu na rok szkolny 2016/2017:
Termin Do godz. Kandydat do szkoły
Od 4 maja(środa) do 18 maja(środa) 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły przez uczniów ubiegających się do klasy I D (konieczność przystąpienia do egzaminu kompetencji językowych z języka angielskiego)
od 23 maja (poniedziałek) do 10 czerwca (piątek) 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
24 maja
(wtorek) Godz. 1600 Egzamin pisemny z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I D
Do 3 czerwca Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
Od 24 czerwca
do 28 czerwca 1500 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Do 1 lipca Weryfikacja przez szkolną komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymaganych kryteriów
Do 8 lipca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do 25 lipca 1500 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do
II LO poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego(o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku)
Do 26 lipca Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Do 26 lipca Poinformowanie kuratora przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc

IX.2. Terminarz rekrutacji uzupełniającej, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami
Termin Do godz. Kandydat do szkoły
Od 27 lipca do 1 sierpnia 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
przez uczniów ubiegających się do klasy I D (konieczność przystąpienia do egzaminu kompetencji językowych z języka angielskiego)
Od 27 lipca do 1 sierpnia 1500 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
2 sierpnia Godz. 1000 Egzamin pisemny z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I D
3 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych
Do 4 sierpnia Weryfikacja przez szkolną komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do II LO i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata wymaganych kryteriów
Do 22 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Do 25 sierpnia Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do
II LO poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego(o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku)
Do 26 sierpnia Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Do 26 sierpnia Poinformowanie kuratora przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc

X. Kandydat składa dokumenty tylko do szkoły I wyboru, jeżeli dwie pozostałe szkoły objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji (na terenie miasta Kalisza).
Jeżeli kandydat wybiera szkoły objęte różnym systemem rekrutacji, dokumenty składa do wszystkich wybranych szkół.
Kandydat deklaruje wybór języków obcych, przy czym I język jest kontynuacją nauki języka z gimnazjum (język angielski lub język niemiecki), natomiast II język uczeń wybiera sam (do wyboru: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język rosyjski, język francuski).
Kandydat dokonuje wstępnego wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym( minimum 2- maximum 4) poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej z świadectwem ukończenia gimnazjum.
Ostateczny przydział ucznia do oddziału następuje wg kryterium wybranych przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym i może się różnić od przydziału dokonanego w systemie elektronicznego naboru.

Jeżeli kandydat będzie chciał zmienić wybrane przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym od klasy II, może tego dokonać do 31 marca 2017 roku ( w klasie I)

XI. 1.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
3. Kryteria, o których mowa w pkt.2, mają jednakową wartość.

XII. W II Liceum Ogólnokształcącym stosowany jest elektroniczny system naboru do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

 

Załącznik nr 1

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,
ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017
Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego
I. Konkurs przedmiotowy organizowany przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
w porozumieniu z innymi kuratorami oświaty:
Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów
pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

II. Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów gimnazjów:
Lp. Nazwa konkursu

1. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2. Wojewódzki Konkurs Biologiczny
3. Wojewódzki Konkurs Chemiczny
4. Wojewódzki Konkurs Fizyczny
5. Wojewódzki Konkurs Geograficzny
6. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
7. Wojewódzki Konkurs Historyczny
8. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
9. Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
10. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
11. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

III. Konkursy wiedzy i artystyczne:

Lp. Nazwa konkursu
Organizator Zasięg działania
1. Ogólnopolski Konkurs wiedzy
o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II „Papież Słowianin" Łódzki Kurator Oświaty
w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty krajowy
2. Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989" Małopolski Kurator Oświaty w porozumieniu
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty krajowy
3. Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" Mazowiecki Kurator Oświaty w porozumieniu
z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty krajowy
4. Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II" Podlaski Kurator Oświaty krajowy
5. Ogólnopolski konkurs „Epizody
z najnowszej historii Polski
w komiksie" Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie krajowy
6. Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko
ta kropla krwi wrzącej..." Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wojewódzki
7. Ogólnopolski projekt edukacyjny „Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku" Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Małopolski Kurator Oświaty krajowy
8. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „Schola Cantorum" Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci i Młodzieży „Schola Cantorum" w Kaliszu krajowy
9. Konkurs Wiedzy o Prawie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu wojewódzki
10. Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski wojewódzki
11. Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra"
w Poznaniu wojewódzki
12. Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego „Złota Żaba"
Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS" w Swarzędzu
wojewódzki
13. Wojewódzki Konkurs Recytatorski

Młodzieżowy Dom Kultury
nr 2 w Poznaniu, Teatr Animacji w Poznaniu, Radio Merkury S.A. wojewódzki
14. Wojewódzki Turniej Białych Piór Młodzieżowy Dom Kultury
nr 1 w Poznaniu wojewódzki
15. Konkurs Geograficzny „Obieżyświat" Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wojewódzki
16. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży„ Moja Przygoda w Muzeum" Muzeum Okręgowe w Toruniu,
Muzeum Narodowe
w Poznaniu międzynarodowy
17. Międzynarodowy konkurs
z zakresu informatyki
oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej „Bóbr" Wydział Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu międzynarodowy
18. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory szarości" Gimnazjum w Sierakowie
im. Adama Olbrachta Przyjmy- Przyjemskiego, Muzeum Ziemi Rawickiej, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie krajowy
19. Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego krajowy
20. Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej MASKA Zespół Szkół w Nowym Folwarku krajowy
21. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny" Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
w Toruniu międzynarodowy

IV. Zawody sportowe:
1. Organizowane przez polskie związki sportowe i jednostki samorządu terytorialnego:
- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,
- Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- Mistrzostwa Polski Juniorów.
2. Organizowane przez Szkolny Związek Sportowy - Igrzyska Młodzieży Szkolnej.
3. Organizowane przez światowe i europejskie federacje sportowe:
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Świata,
- Oficjalne imprezy sportowe o randze Mistrzostw Europy.
4. Zawody sportowe wymienione w pkt. 1-3 (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanym przez Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej) odnoszą się do następujących dyscyplin sportu:
aerobik akrobatyka sportowa badminton baseball
biathlon bilard boks brydż sportowy
curling gimnastyka golf hokej na lodzie
hokej na trawie jeździectwo judo kajakarstwo
kajak polo karate tradycyjne karate WKF, kyokushin, fudokan kick-boxing
kolarstwo koszykówka kręglarstwo lekka atletyka, w tym biegi przełajowe
łucznictwo łyżwiarstwo narciarstwo orientacja sportowa
pięciobój nowoczesny piłka nożna piłka ręczna piłka siatkowa
piłka siatkowa plażowa piłka wodna pływanie pływanie synchroniczne
podnoszenie ciężarów rugby skoki do wody snowboard
sporty motorowe sporty saneczkowe sporty wrotkarskie strzelectwo sportowe
sumo szachy szermierka taekwondo
tenis tenis stołowy triathlon unihokej
warcaby wioślarstwo zapasy żeglarstwo

V. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
- międzynarodowym (miejsca 1-8),
- krajowym (miejsca 1-6),
- wojewódzkim (miejsca 1-3),
- powiatowym (miejsca 1-3).
VI. Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
- międzynarodowym,
- krajowym,
- wojewódzkim,
- powiatowym.

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i nagród uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

 

Go to top