Zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej oraz do klasy przygotowującej do matury międzynarodowej (klasa pre-IB)

 1. Do klasy dwujęzycznej i do klasy przygotowującej do matury międzynarodowej może ubiegać się uczeń klasy III gimnazjum.
 2. Wymagane dokumenty - zgodnie z regulaminem rekrutacji II LO
 3. Kandydaci do klasy dwujęzycznej oraz do klasy przygotowującej do matury międzynarodowej ( klasy pre-IB) objęci są dodatkowym postępowaniem rekrutacyjnym – egzaminem pisemnym z języka angielskiego.
 4. Egzamin odbędzie się w dniu 30 maja 2014 roku o godzinie 16:00
 5. O przyjęciu do klasy dwujęzycznej oraz do klasy przygotowującej do matury międzynarodowej decyduje liczba uzyskanych punktów w dwóch etapach rekrutacji:

I etap - postępowanie rekrutacyjne w II LO do klasy dwujęzycznej oraz do klasy pre-IB:egzamin pisemny z języka angielskiego - 20 punktów

II etap - za świadectwo ukończenia gimnazjum liczba punktów przeliczana zgodnie z regulsminem rekrutacji w II Liceum Ogólnokształcącym:  200 punktów

6. Egzaminatorzy przygotowują zestawy egzaminacyjne i opracowują kryteria ocen, według których oceniają wypowiedzi pisemne. Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego lub laureaci konkursów z języka angielskiego o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz kandydaci posiadający certyfikat FCE (First Certificate in English), CAE ( Certificate in Advanced English), CPE ( Certificate of Proficiency In English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), TELC – co najmniej poziom B1 (The European Language Certificates) nie przystępują do części pisemnej sprawdzianu poziomu znajomości języka angielskiego po dostarczeniu właściwego oryginału certyfikatu.

7. Uczniowie, którzy nie stawią się na egzamin pisemny nie zostaną zakwalifikowani do klasy dwujęzycznej i do klasy pre-IB

8. Rekrutację do klasy dwujęzycznej oraz do klasy pre-IB przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

 

 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I IB (II KLASY LICEUM)

 1. Do 30 marca 2014 roku uczniowie klasy I dwujęzycznej oraz (pre-IB) zobowiązani są do wybrania 6 przedmiotów z oferty edukacyjnej szkoły.
 2. Do klasy I-ej IB (II klasy liceum) przyjmowani są uczniowie, którzy na koniec I- ej klasy przygotowującej do IB otrzymali:
  1. Co najmniej ocenę dobrą z przedmiotów wybieranych w klasie I-ej IB (II klasie liceum) zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym
  2. Nie opuścili więcej niż 30% godzin z przedmiotów wybieranych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym
  3. Zdali egzamin ustny z języka angielskiego
  4. Jeżeli uczeń nie spełnia tych wymagań, wówczas musi przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego do klasy IB (II klasy liceum) przy czym uczeń musi otrzymać co najmniej oceny dobre z przedmiotów wybieranych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym
  5. Co najmniej ocenę dobrą z zachowania
 3. Egzaminatorzy przygotowują zestawy egzaminacyjne i opracowują kryteria ocen, według których oceniają wypowiedzi ustne. Egzamin ustny jest przeprowadzany w drugim tygodniu stycznia
 4. Uczeń może zostać usunięty z klasy I IB jeśli nie angażuje się w program CAS, nie przejawia zainteresowania programem TOK i nie ma zamiaru pisać pracy dyplomowej.

 

 

 

 

stylesheettemplates//divmoduletablediv class=/stylesheet